September 24, 2022

उत्तरप्रदेशः

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अलीगढम्। उत्तरप्रदेशे अलीगढमण्डले जाटसमाजस्य युगान्तकारी प्रवाहपुरूषस्य राजा महेन्द्र प्रताप सिंहस्य स्मृत्यर्थे नवीन विश्वविद्यालयः स्थापितः भवेत्। अस्य मासस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशवासिभ्यः समुचिताचिकित्सा-सुविधायै प्रतिबद्धेन योगिसर्वकारेण स्वकीयेषु गतसार्ध-चतुर्वर्षाणां कार्यकाले आवश्यकपरिजनेभ्यः साक्षात् लाभः प्रदत्तः। कोरोणासङ्क्रमणे नियन्त्रणं स्थाप्यमानेन सर्वकारेण उत्तरप्रदेशे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन यदारभ्य प्रदेशस्य दायित्वं स्वीकृतं तदारभ्य अधुनापर्यन्तं तेन भाषायाः उत्थाने कार्यं कृतम् । येन...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मिशनशक्तिद्वारा प्रदेशस्य महिलानां पादाः स्वावलम्बनस्य मार्गे तीव्रतया वर्धन्ते अनेन वृहद् अभियानेन एकत्र महिलाभ्यः सहाय्यं प्राप्तम् अपरत्र...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। कृष्याम् ऐतिहासिक-परिवर्तनं आनयता उत्तरप्रदेशसर्वकारेण बहुशीघ्रम् आधुनिककृषिं वर्धयितुं सज्जता क्रियते । एतन्ननिमित्तं तेन कार्ययोजना सज्जीकृता । प्रायोगिकपरियोजनारूपेण...

1 min read

वार्ताहर: - जगदीश: डाभीबांदा, उत्तर प्रदेश:। उत्तरप्रदेशस्य बांदाजनपदे माध्यमिकशिक्षाविभागेन आयोजित शिक्षकदिवसोपलक्ष्य-कार्यक्रमे जनपस्य ७१ आदर्शशिक्षकाणां सम्मानपत्राङ्गवस्त्रेण च सम्मानमभवत्। जनपदस्य आदर्शबजरंगविद्यालये आयोजित...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेशे महिलाभ्यः पुत्रीभ्यश्च आरब्धेन वृहद् अभियानेन मिशनशक्त्या तासु उत्साहः दृश्यते । अर्धजनसङ्ख्यां सशक्तीकर्तुं सर्वकारिप्रयासाः धरातले दृश्यन्ते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। कोरोणासङ्क्रमणे नियन्त्रणं क्रियमानेन प्रदेश-सर्वकारेण उत्तरप्रदेशे चिकित्सकीयासुविधानां तीव्रतया वर्धनं क्रियते । मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन न्यूनसमये उत्तरप्रदेशाय समुचितानां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। राज्यसर्वकारेण जलप्लावप्रभावितक्षेत्रेषु सहाय्यार्थं स्वकीया पूर्णाशक्तिः प्रयुक्ता। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः स्वयमेव त्रिदिवसीययात्रायां जलप्लावप्रभावितक्षेत्राणां पर्यवेक्षणे वायिकसर्वेक्षणे निर्गतः ।शुक्रवासरे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशे दिव्याङ्गानां चिन्तां कुर्वता राज्यसर्वकारेण तेषां भरणपोषणेन सह तेषां अनुवृत्त्या सह तेभ्यः कृत्रिमाङ्गानि, सहायकोपकरणानि सदृशानि विभिन्नयोजनानां...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!