August 13, 2022

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः बाबारामदेवः ज्योतिषशास्त्राणामुपरि कटूक्तिमसाधयत्

1 min read

आदरणीयाः मान्येषु मान्याः बाबा-रामदेववर्याः सादरं नमस्काराः। भवन्तः सद्यः ” सर्वे मुहूर्ताः भगवता सृष्टाः सन्ति, परन्तु ज्यौतिष्काः कालमुहूर्तादिषु विचारेषु किमपि किमपि विलपन्ति ” इति वार्ताहरस्य सम्मुखे अवोचन् इति वार्तापत्रिकायां सचित्रवार्ता आगता अस्ति। किमेतत् सत्यम्?
यदि भवद्भिः एव एतादृशानि कथनानि उक्तानि तर्हि तस्मिन् समये प्रायः भवन्तः जाग्रदवस्थायां नैव आसन् इति भावयामः। कदाचित् निद्रावस्थायाम् अचेतनदशायां वा भवद्भिः एतादृशः विलापः कृतः स्यात् इति मन्यामहे। अर्धनिद्रावस्थायां कार्याधिक्येन प्रसिद्धिलोभेन च प्रतिष्ठितपदालङ्कृताः प्रचारप्रियविद्वांसः केचन किमपि किमपि जल्पन्ति इत्येतत् सत्यमेव। यदि भवन्तः किमपि किमपि जल्पन्ति चेत्तर्हि अग्रे जनाः अन्यथा चिन्तयन्ति भवतां विषये। अतः भवन्तः कृपया ज्यौतिषविषये ज्यौतिष्कानां च विषये उक्तानि तर्कशून्यानि इमानि वचनानि यथाशीघ्रं प्रतिस्वीकुर्वन्तु इति अत्र विनिवेदयामः। भवतां कथनेषु एकं वाक्यमपि सत्यं नास्ति।
“सर्वे मुहूर्ताः भगवता सृष्टाः” इति भवतां वचनम्। केवलं मुहूर्ताः एव न ” सर्वाः विद्याः सर्वे लोकाश्च भगवता एव सृष्टाः ” इति सर्वेषाम् आस्तिकभारतीयानां दृढविश्वासः। भवतां योगविद्यायाः सृष्टा प्रथमप्रचारकोऽपि साक्षात् भगवान् एव। भगवद्गीतायाः पठनं कदाचित् भवद्भिः कृतमेव स्यात्। एकवारम् स्मरन्तु एनं श्लोकम्-
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन।।6.46।।
(तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है,
. ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है — ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन ! तू योगी हो जा।)
योगविद्यायाः सृष्टा प्रचारकः साक्षात् भगवान् एव न तु “बाबा- रामदेव जी ” इति उच्यते चेत्तर्हि किं भविष्यति?
उदरपोषणाय वाणिज्यलाभाय च रामदेवजी- वर्याः भगवता सृष्टायाः योगविद्यायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इति कोऽपि प्रतिष्ठितजनः वार्ताहरः वा वदति चेत् भवतां दुःखं न भवति किम्? यथा योगः भगवता सृष्टः तथा ज्यौतिषमपि भगवता एव सृष्टम् अस्ति। वयं सर्वे भगवद्वचनपरिपालकाः प्रचारकाश्च। निमित्तमात्राणि स्मः वयम् । अतः सुविचार्य वदन्तु। वृथा ज्यौतिष्कान् न निन्दन्तु।
द्वितीयं कोरोनासम्बद्धं भवतां कथनमपि हास्यपूर्णमेव। कोरोनारोगस्य तीव्रगत्या सङ्क्रमणे वैद्यकीयोत्पादनक्षेत्रस्थानामपि योगदानम् अस्ति इत्येतत् विश्वजनीनं वर्तते। विश्वस्य वृत्तान्तः अपि एषः एव । भवन्तः अपि रोगप्रतिरोधकौषधसेवनाय ( कोरोनिल- सेवनाय) कोरोनासन्दर्भे लाभसम्पादनाय च प्रयत्नरताः सन्ति इति आरोपयन्ति केचन। परन्तु केन्द्रसर्वकारेण राज्यसर्वकारैः वा कोरोनिल एव कोरोना कृते दिव्यौषधम् अस्ति इति कुत्रापि नोक्तमेव। भवतः कोरोनिल स्थाने सर्वेषां भारतीयानां कृते कोविशील्ड् , कोविन् इत्यादीनि औषधानि सर्वकारैः निःशुल्कं दत्तानि ।
अद्यावधि २२ कोटिसङ्ख्याकाः भारतीयाः एतानि एव औषधानि स्व्यकुर्वन् न तु भवतां कोरोनिल इत्येतत् । यदि भवतां कोरोनिल प्रामाणिकं वर्तते तर्हि सर्वे सर्वकाराः एतदेव क्रीत्वा कोटिशः जनेभ्यः निःशुल्कं प्रयच्छन्ति स्म। परन्तु सर्वकाराः मूर्खाः न सन्ति। यथा भवतां वचनेषु स्थिरता नास्ति तथा भवताम् औषधेषु अपि इति सर्वकाराणां चिन्तनं स्यात्। एवं मानवैः स्वार्थसम्पादनाय अधिकारसम्पादनाय वाणिज्यलाभाय च उत्पादितस्य प्रसारितस्य च कोरोनारोगस्य विषये ज्यौतिष्काः किं करिष्यन्ति भोः???
मशकसमस्यानिवारणाय मातङ्गस्य उत्पीडनं कुतः?
कोरोना कदा गमिष्यति ! कियत्कालं स्थास्यति ! इत्येतादृशविषयेषु औषधोत्पादकाः रोगसृष्टारः प्रसारकाश्च सुष्ठु वक्तुं प्रभवन्ति न तु स्वस्थचित्ताः सांवत्सरिकाः।
एकः उन्मत्तप्रलापी एकदा एकस्य ज्यौतिष्कस्य समीपं गत्वा अवोचत् यत् – हे ज्योतिर्विद्वान् ! ” मम मुष्टौ एकः पक्षी अस्ति सः अधुना जीवति अथवा मृतः अस्ति ” इति सत्यं वदतु इति। तदा ज्यौतिष्कः चिन्तितवान् यत् पक्षी जीवति इति भविष्यं वदामि तर्हि एषः वराकः पक्षिणं मुष्टौ एव निष्पीड्य मारयति। पुनः मृतः अभवत् पक्षी इति वदामि चेत्तर्हि सः प्राणसहितमेव पक्षिणं मुष्टिमुद्घाट्य दर्शयेत्। अतः चातुर्येण ज्यौतिष्कः प्रत्युत्तरं दत्तवान् यत् ” पक्षिणः भविष्यं भवतः हस्ते एव अस्ति” इति । एतत् श्रुत्वा उन्मत्तः विवर्णवदनो भूत्वा ततो निर्गतः।
कोरोना- प्रसङ्गेऽपि एतावदेव वक्तुं शक्यते यत् लोकस्य भविष्यं लोकस्य हस्ते एव अस्ति इति। केचन दुष्टाः कोरोना रोगेण लाभान्विताः अभवन्। कोटिशः रूप्यकाणि कोरोना- औषधविक्रयणेन तदुत्पादनसंस्थाभिः प्रतिनित्यं सम्पाद्यन्ते । यदा एतेषां व्यवहारे व्यापारे विघ्नाः आयान्ति तदा अन्यान् अन्यथा दूषयन्ति। यथा अधुना भवन्तः कुर्वन्तः सन्ति तथा। वृथा ज्यौतिष्कान् दोषपक्षे निक्षिपन्ति चेत्तर्हि तत्तु भवताम् अज्ञानावृतं चिन्तनमेव प्रकटीकरोति।
पुनश्च कोरोनासदृशाः रोगाः अग्रे अपि आगमिष्यन्ति। यतः वयं कलियुगे वर्तामहे। कलिः शयानो भवति इति संस्कृतवाङ्मये अस्ति इति भवन्तः अपि जानन्ति। अतः जिह्वाचापल्यपूर्तये ज्यौतिष्कान् नैव गृह्णन्तु इति पुनरपि सविनयं विनिवेदयामः। अन्यथा ‘ विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ‘ इति सुसंस्कृताः चिन्तयेयुः। भगवान् भवतां भवादृशानां च कृते सत्प्रेरणां ददातु।।

1 thought on “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः बाबारामदेवः ज्योतिषशास्त्राणामुपरि कटूक्तिमसाधयत्

  1. फलित ज्योतिष शास्त्र को आधार बनाकर जो ब्लेकमेलिंग हो रही है, वह सरासर गलत है,,, इक्कीसवीं सदी है, आवाज तो उठेगी,, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है,,,,वेद के अनुसार ही अनुसरण करें,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!