December 5, 2022

पोलीयोनिपातनाय सूरत जिलायाः 224313 शिशूषु तरलसेवनं प्रदेयम्

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।
अद्य मासान्ते पोलीयाे-निपातनाभियानस्य अन्तर्गते सूरतजिलायां प्रायतः 224313 शिशूनां कृते बिन्दुद्वयं तरलसेवनं दास्यते। प्रतिवर्षमिव राष्ट्रीया-भियानेन नवजातात् आरभ्य पंचवर्षात्मक बालानां कृते नियमितं पौषक-पोलीयोतरलस्य सेवनाय योजनाय आयोज्यते।
फरवरी-मासस्य द्वितीय दिनांकं यावत् एतत् प्रचलिष्यति। आरोग्याधिकारी डॉ. हसमुख चौधरी उक्तवान् यत् अद्यजिलायाः 741 ग्रामेषु 1292 पोलीयो-केन्द्रेषु आशाभगिन्यः आंगणवाडी-सदस्याः आरोग्यशाखायाः सहयोगेन लोकहितयोजनां करिष्यन्ति।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!