February 6, 2023

दूर्गापूजायां सर्वसाधारणनागरिकेभ्यः आश्वासनम्

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
कोलकाता। पश्चिामबंगस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी उक्तवती यत् प्रदेशे महाराष्ट्रतिथौ पवित्रपूजासंभारम् यत्र लक्षाधिकानां पर्यटकानां समावेशः भवेत्। दूर्गापूजामंचोपरि, प्रमुखमार्गेषु एतेषु पूजादिनेषु सामान्यनागरिकाणां गमनागमने असुविधा नावश्यकी। गतसंध्यायां श्रीभूमिपूजा मंडले उद्घाटनावसरे ममता बनर्जी सहयोगिभ्यः कठोरनिर्देशं दत्तवती। शान्तिशृंखला स्थापनाय, अहेतूकाकस्मात् घटनाः न स्युः इति साः विभागीय मन्त्रिणे सुजीत बोषमहाभागाय न्यवेदयत्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!