February 6, 2023

संभाव्यप्रार्थीनामुपरि अयथावक्तव्यं नावश्यकम्

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
नवदेहली। कांग्रेसदलस्य संभाव्याध्यक्ष-प्रार्थीनामुपरि दलीयनेतृणां कटाक्षं, मन्दचिन्ता नावश्यकी। यतो हि 22 वर्षादनन्तरं सोनिया गान्धिनः स्थाने कस्यापि वरिष्ठनेतुः चयनं भविष्यति।
संगठनपक्षतः सूच्यते यत् संभाव्यप्रार्थीनां योग्यताविषये वृथाप्रलापः न करणीयः। ज्ञातव्यं यत् केरलराज्यात् सांसदस्य शशी थरुरस्य प्रत्याशीत्वोपरि दलीयप्रवक्ता गौरव वल्लभः नकारात्मकमभिमतं प्रदत्तवान्। गौरव वल्लभस्य प्रतिक्रिया तस्य निजस्व अस्ति। वल्लभस्य मते राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री अशोक गेहलोतः एव योग्यतमः प्रार्थी। अध्यक्षस्य निर्वाचनकालपर्यन्तं नेतारः मौनत्वं धारयन्तु इति दलपक्षतः प्रार्थयते। 2020 तमवर्षे 23 कांग्रेसनेतारः सोनिया गान्धिनः समीपे विरोधात्मकं पत्रं प्रेषयन्तः चर्चायामागदताः तेषु शशी थरुरः प्रमुखः आसीत्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!