December 5, 2022

समस्या निवारणार्थे प्रशासनसमीपे ज्ञापनम्

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
बारडोली। गुजरातप्रदेशे दिसम्बरमासे निर्वाचनं स्यात्। अत्रान्तरे राज्यस्य विविधानि संगठनानि सततं समस्यानिवारणाय शासकदलस्य पुरतः उग्रं विरोधं प्रदर्श्य आन्दोलनाय तत्पराणि सन्ति। सूरतजिलायाः उमरपाडासंभागस्य सहस्त्राधिकानां आदिवासीनां समस्याः राज्यसर्वकारेण न निवारिताः। दीर्घवर्षेभ्यः आदिवासीभिः सह वैमातृकव्यवहारः सततं वर्धते। एतेन कारणेन शताधिकाः आदिवासिनः, आबालवृद्धवनिताः उमरपाडाग्रामे भीषणमान्दोलनं कृत्वा ज्ञापनं दत्तवन्तः। 15 दिवसेषु यदि समस्यानां निवारणं न भविष्यति ततः विधानसभापरिसरे राज्यस्तरीयं विरोधप्रदर्शनं च भवेत् इति सूचना प्रदत्ता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!