December 5, 2022

केषांचित् जिल्लापालानां कृते स्थलान्तरणम्

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
गान्धीनगरम्। केन्द्रीय-निर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारं गुजरातराज्यात् जिल्लापालाः, विकास-अधिकारिणः, आयुक्ताः, आवासिया-युक्ताः, अतिरिक्तसचिवाः स्थानान्तरिताः भविष्यन्ति। परन्तु ये केचन प्रशासकाः शासकदलस्य पृष्ठपोषकतायां प्राप्य नगरीयजीवनं यापयन्ति, तेषां स्थलान्तरणं दिसम्बरमासं यावत् न स्यात्। अपरतः मोरबी, पोरबन्दर, देवभूमि द्वारका, वडोदरा जनपदानां विविधाः प्रशासकाः सप्ताहद्वयमध्ये अन्यत्र प्रेषिताः भवेयुः। गान्धीनगर-आणन्द-मोरबी जिल्लापालानां कृते साधारणप्रशासनविभागे नूतनकार्यस्थलानि निर्धारितानि सन्ति इति अनुमीयते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!