September 24, 2022

निर्वाचनप्रक्रियायां विकासप्रकरणं न विचारणीयम् – प्रधानमन्त्री

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
गान्धीनगरम्। कस्यापि राज्यस्य अथवा राष्ट्रीयनिर्वाचनस्य संयोजनायां विकासप्रक्रियायाः समावेशनं नोचितम्। प्रशासकाः विकासमार्गेषु तत्पराः, राजनेतारः तत्र राजनीतौ सक्रियाः। तथापि निर्दिष्टप्रान्तस्य विकासयोजनया सह प्रत्यक्षं राजनीतिः सर्वथा अविचारणीया इति राष्ट्रीयकक्षायाः सम्मेलने प्रधानमन्त्री मोदी उद्घोषणां करोति स्म।
गुजरातस्य गान्धीनगरे आयोजिते भाजपानियंत्रित-मनपानां महापौराणां कृते आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः वक्तव्यं परोक्षान्तरे विपक्षनेतृणां भ्रष्टविवेकोपरि केन्द्रितमासीत्।
भारतस्य विकसित नगराणां कृते नागरिकसुविधाकेन्द्राणां प्रयोजनीयता तेन उपस्थापिता। सः न्यवेदयत् यत् जनानां समस्याः निवारणीयाः, जनकल्याणयोजनानां प्रणयनसमये भेदभावः न धारणीयः। सर्वेषां सहमत्या, सहयोगेन, समर्थनेन विनाभेदभावनया सार्वत्रिकः विकासः आवश्यकः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!