September 24, 2022

वीरनर्मद विद्यापीठे 105 शोधार्थीनां चयनम्

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
सूरतम्। सूरतनगरस्य दक्षिण-गुजरातविद्यापीठस्य प्रायतः 105 शोधछात्राणां कृते आर्थिकशिष्यवृत्तिमाध्यमेन चयनप्रक्रिया संजाता। शास्त्रीयप्रबन्धनेषु, पृथक्-पृथक् संकायेषु उच्चतम-उत्कृष्टशोधकार्याय विश्व-विद्यालयानुदानायोगात् प्रेरणा लब्धासीत्। एते 105 विद्यार्थिनः प्रत्येकं प्रतिमासं 15 सहस्त्रं रुप्यकाणां छात्रवृत्तिं लप्स्यन्ते। शिक्षामंत्रालयस्य अभिनवाभियानेन आदिवासीबाहूल्ये दक्षिणसंभागे छात्रेषु नव-नवविद्याधिग्रहणं प्रति कौतूहलं वर्धेत्। रसायनशास्त्रम्, जीवविज्ञानम्, बायोटेक्नो., मायक्रोबायोलोजी, प्राणीविभागः, संस्कृत – गुजराती – हिन्दी – अंग्रेजी – वाणिज्य – पारम्परिक-संस्कृतशास्त्रम्, सामाजिकविज्ञान – अर्थशास्त्र – ग्रामीणाध्ययनवत् विभागानां 105 उत्कृष्टछात्राणां चयनं संजातम्। एतेषु 70 महिलाः 35 बालकाः सन्ति। रसायन शास्त्रे सर्वाधिकाः 27 शोधार्थिनः गतमासे एतदर्थे आवेदनपत्राणि प्रेषितवन्तः। दीर्घवर्षादनन्तरं एषः विद्यापीठः राज्यकक्षायां विशेषशिक्षणाय तत्परः भवति।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!