September 24, 2022

व्यासवर्य: डा.कुलदीपपन्त: सर्वान् भक्तान् भागवत् रसमालयं पाययन् कोटद्वारे रसिकान् भावुकान् तृप्तं कृतवान्

1 min read

(प्रेषक: – कुलदीपमैन्दोला)
कोटद्वार। उत्तराखण्ड । महाजनो येन गत: स पंथ: अर्थात् महान् व्यक्ति: येन सन्मार्गेण गच्छति सैव मार्ग: कथ्यते । मेहरबानसिंहकंडारी- -सरस्वतीविद्यामन्दिरस्य पूर्वप्रधानाचार्य: श्री हरिचरणचतुर्वेदीवर्य: स्वयमेव शिक्षाविद् सामाजिककार्यकर्ता एवं सुखदुखयो: सर्वजीवनस्य जीवनसहचर: आसीत् ।
कोटद्वारसदृशे नगरे ख्यातिलब्ध: महाव्यक्ति: आसीत्। विद्याभारत्या: प्रमुखशिक्षापरामर्शकरुपेण एवं च छात्राणां जीवनाय समर्पित: सन् तै: बहुवारं सर्वकारीसेवा: तिरस्कृता: । 28 जुलाईमासे सहसा समस्तशिक्षाजगत् एवं सामाजिकसंगठनं तेषां निष्प्राण-अनुपस्थितिद्वारा शोकाकुल: एवं स्तब्ध: अवाक् चासीत्।
पुण्यस्मृतौ तेषां पारिवारिकजनै: सर्वेषां भाग्योदयार्थं पुण्यात्मन: निमित्ते श्रीमद्भागवतकथाया: आयोजनं कारितं। यत्र व्यासवर्य: डा.कुलदीपपन्त: सर्वान् भक्तान् भागवत् रसमालयं पाययन् कोटद्वारे रसिकान् भावुकान् तृप्तं कृतवान्। पितृपक्षे साप्ताहिकश्रीमद्भागवत्कथायज्ञान्ते व्यासवर्येण मुखारविन्देन श्रीकृष्णोद्धवप्रसंगे प्रेमभक्तिमहिमा वर्णिता यत्र गोपीनां श्रीकृष्णप्रेमरसोपरि उद्धवयोग: प्रेमसंयोगे सम्प्राप्त: । सप्ताहान्ते कलौ केशवकीर्तने व्यासवर्येण श्रीकृष्णस्य नामसंकीर्तनमहत्वं वर्णयन् कथितं- नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुखशमनस्तं नमामि हरिं परम् । श्रीमद्भागवतस्य अन्तिमश्लोकोच्चारणेन सहैव कथा परिपूर्णा अभवत्।
अवसरेस्मिन् अनुकरणीयस्य व्यक्तित्वस्य, शिक्षाविद: एवं च समाजसेविन: स्वर्गीयचतुर्वेदीवर्यस्य धर्मपत्नीश्रीमतीकुसुमचतुर्वेदीद्वारा, सुसंस्कारितपुत्रद्वारा पुनीतचतुर्वेदी एवं च विनीतचतुर्वेदी द्वाभ्यामेव कोटद्‍वारस्य धर्मपरायणजनताया: धन्यवाद: ज्ञापित:|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!