August 13, 2022

वित्तव्यपारार्थजगतः

 इदानीं साम्प्रतं यावत् प्रवर्तमाने वर्षे अस्माकं देशस्य प्रतिभूति विपणीनां क्षेत्रं निखिलमपि प्रपञ्चे कुबेरवत् भद्रातां साम्पत्यायां निर्मातृ रूपेण विद्यते। विगतवर्षस्य अपेक्षया अद्यतनं मूल्यांकनं अर्घापचयेन न्यूनतमं अस्ति परन्तु जगतीं महर्घपचयेन बहुमूल्य योगदानं प्रदास्यति।
 बिडेन महाशयेन चतुर्भूज राष्ट्रानां शिखर परिषदस्य प्राथमिक सम्मेलनं उद्घाटयेत्। वैश्विक बलत्वपूर्ण सौकर्याधीन सङ्घटना इति अभिप्रायं पंतप्रधान मोदी महोदयेन प्रोक्तम्।
 देल्हिवरी समवाये ली फिक्सेल $सपादेकशतमप्रयुतमितधनं निवेशयेत्।
 द्वादशाब्जमितं मूल्यांकनं आधारिकृत्य ओवाय्ओ समवायः अस्माकं देशस्य प्रतिभूति विपणीम् विनिमयाय प्रवेष्टुकामातुरः प्रयासरतः आसीत्। किन्तु एतेभ्यः प्रोत्साहनवर्धयित्रा प्रवर्तकेभ्यः केनापि प्रकारेण समभागानां दायित्वं त्यक्तुं नेच्छति।
 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगेन मादकाम्लजनकद्रव्यपदार्थानां निर्मातृणां, एतेषां उच्चांकित संचालकानां, एतस्य क्षेत्रस्य सङ्घटनानां सङ्ग्रामसमये नियुद्धार्थं परस्परं सन्धिपत्रोपरि सहमतिं आधृत्य एकाधिकाराधीन मक्तेदारी पुरःसरम् चरणं दृष्ट्वा सप्तत्योत्तराष्टशतमकोटिमितं दण्डविधानं प्रेषितवान्।
 विगतवर्षस्य अपेक्षया प्रथमे सत्रे सकलप्रत्यक्षकरस्य संग्रहणं पञ्चाषष्ठिप्रतिशतमेन वर्धित्वा सार्धद्विमहापद्ममितं संजातम्।
 चीनदेशस्य शासकीय नियन्त्रकैः आर्थिक प्रपञ्चे क्षेत्रे प्रच्छन्नं गुप्तं सांख्यिकी संपूरकं तन्त्रांशाधीन उपयुज्य व्यवहाराः, उत्खननुपक्रमित आयोजनं प्रतिबन्धितम्। एवमेव चीनदेशस्य अर्थव्यवस्था राज्यपालेनापि वित्तीय धनकोषागाराणां, धनप्रेषणव्यवस्थाप्रणाल्यां, अन्तर्जालियव्यवस्थायां तस्य व्यापाराय तिरस्कृत्य आदिशत्।
 अदानी एअरपोर्ट समवायः विदेशीय विपणीतः वैदेशिक व्याजलाभदरसंरचनाबद्धपत्राणां आधारितं $अर्धाब्जमितधनं प्राप्तुमर्हति।
 सप्टेंबर मासस्य एकोनात्रिंशत् दिनांकतः आदित्य बिर्ला सन् लाईफ सम्मूच्चयधनराश्यां निवेशाय अस्माकं देशस्य प्रतिभूति विपणनार्थं प्रवेशान्विताव्हानं प्रारभ्यते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!