August 13, 2022

तुलसीपादम तोरणस्पर्धा, गरबानृत्यप्रतियोगिता

महाराजाग्रसेनस्य 5145 तमजन्माब्दिपालनावसरे तुलसीपादम तोरणस्पर्धा, गरबानृत्यप्रतियोगिता च आयोजिते।
समाजस्य सर्वे पदाधिकारिणः प्रतिभागिनः सोत्साहं समागताः आसन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!