September 24, 2022

प्रदेशस्य षड्षष्टि-औद्योगिकप्रशिक्षण संस्थानेषु स्थापयिष्यन्ते सौर–ऊर्जा संयन्त्राणि

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
लखनऊ। प्रदेशस्य राजकीयौद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानानि अधुना सौर–ऊर्जया प्रकाशिष्यन्ते। सर्वकारेण औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानस्य भवनेषु ऊर्जासंयन्त्राणि स्थाप्यते। अनेन अत्र पठद्भ्यः छात्रेभ्यः निर्बाधापूर्तिः प्राप्तुं शक्ष्यन्ते। साकमेव वृहद्स्तरे विद्युतस्य रक्षणम् अपि भविष्यति । अस्याः योजनायाः सर्वतोऽधिकः लाभः ग्रामीणक्षेत्राणाम् औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानस्य छात्रेभ्यः प्राप्स्यते। व्यावसायिकशिक्षाकौशलविकासविभागानुसारं प्रदेशस्य षड्षष्टिः औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानेषु प्रायोगिकपरियोजनान्तर्गतं सौर–ऊर्जा संयन्त्राणि स्थापयिष्यन्ते ।
प्रदेशे त्रिशत्याधिकसर्वकारि औद्योगिक-प्रशिक्षण-संस्थानानि सञ्चाल्यन्ते । एतेषु प्रवेशानां सङ्ख्या प्रायेण नवदशसहस्रोत्तरैकलक्षाधिकाः सन्ति । अधुना सम्प्रति एव सर्वकारेण छात्रेभ्यः कौशलविकासाय चतुश्चत्वारिंशन्नूतनानि राजकीयौद्योगिप्रशिक्षणसंस्थानानि क्रियाशीलानि कृतानि । अनेन अष्टपञ्चाशतसहस्राधिकेषु प्रवेशेषु वर्धनम् अभवत् । विभागानुसारं हरित–ऊर्जां वर्धयितुं षड्षष्टि-औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानेषु चत्वारिंशत् किलोवाटमितस्य सामर्थ्यस्य सौर–ऊर्जासंयन्त्राणि स्थापितानि भविष्यन्ति। अनेन छात्रेभ्यः निर्बाधापूर्तिः प्राप्तुं शक्ष्यते । औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानानां भवनेषु सौर–ऊर्जासंयन्त्राणां स्थापनेन ग्रामीणपरिवेशस्य छात्रान् विद्युतापूर्तेः निर्भरं न भवितव्यं भविष्यति । तेभ्यः चतुर्विंशतिहोराः विद्युतं प्राप्तुं शक्ष्यते अपि च पठने कस्यचिदपि प्रकारस्य स्थगनं न भविष्यति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!