December 5, 2022

विशेषः लेखम् / Spe. Article

1 min read

(८ ) यान यंत्रकारिता (Mechanics)(९ ) रथकारिता (Vehicle Designing)(१०) रत्नकार: (Gems)(११) सुवर्णकार:( Jewellery Designing)(१२) वस्त्रकार: (Textile)(१३) कुम्भकार: (Pottery)(१४) लोहकार: (Metallurgy)(१५)...

मूर्धन्याःपाणिनीयेषु पद्मश्रीसमलङ्कृताः।रामयत्ना दिवं यातास्तेभ्यःश्रद्धासुमाञ्जलिः।।1पारंगता अनेकेषु शास्त्रेष्वाचारवत्तमाः।वरिष्ठाःपण्डितेष्वासन् काशीस्थेषु बुधा इमे।।2मुखे सूत्राणि सन्ति स्म शब्दशास्त्रेष्वधीतिनाम्।सवृत्त्युदाहरणानि प्रत्युदाहरणैःसह।।3मार्गेऽपि शिक्षयन्ति स्म बोधयन्ति स्म साग्रहम्।पृष्टा जिज्ञासुभिःप्रश्नानुत्तरन्ति...

1 min read

शुक्ले गच्छति रामयत्नविबुधेऽकस्मान्महेशालयेकाश्यां सर्वजना विषण्णहृदयास्तिष्ठन्ति मौना गृहे।यावद्भूसुररामयत्न एष वाग्दैवीसुतश्शोभतेकृष्णे या रजनीह तस्य विभयेषत्कृष्णरूपाधुना।।१।।तस्मिन्नीशगृहे गते तु रजनी कृष्णेऽधिका निष्प्रभाशुक्लोऽसौ द्विजराड्भुवश्शिवपुरीं त्यक्त्वाथ...

1 min read

(प्रेषक: - डॉ. सुधाकरपाण्डेयः )स्वतन्त्रताया अमृतमहोत्सवान्तर्गते राजस्थान-संस्कृत-अकादम्याः,कलासंस्कृतिविभागः,जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान-संस्कृत-विश्वविद्यालयः अपि च राजस्थान राज्यविप्रकल्याणबोर्ड इति एतेषां संयुक्ततत्वावधानेन त्रिदिवसिया राष्ट्रीयवेदसम्मेलन एवञ्च वैदिकप्रबोधन-पुनश्चर्या समायोजिता...

1 min read

हर्षस्य विषयोऽयं संस्कृत-संस्कृति-विकास-संस्थानेन आजाद्याः 75 वर्षस्य अमृतमहोत्सवे, संस्कृतसप्ताहसमारोहस्योपलक्ष्ये च अगस्तमासस्य 28 दिनाङ्के राष्ट्रीयस्तरे सम्पूर्तिकार्यक्रमः समायोजितः। कार्यक्रमेस्यास्य प्रमुखो विषयः भारतस्य प्रतिष्ठे...

रमणस्य वर्त्तने एकोऽहंकारः ।तत्र एकः अन्यां वदति -'न जानामि त्वांकेवलं जानाम्यहमात्मसुखम्।'एका अन्यञ्च वदति -'त्वामहं जानामि केवलंशय्याकाशे डयनवेलायाम्यदा तारका हस्ते आगच्छन्तिपलायन्ते,...

नगरे यदा मार्गवर्त्तिकानिर्वापिताः यदा चसूर्योदयस्य रक्ताभद्युतिःअट्टालिकाः संवाहयति, यदाकाकास्तवागमनमुत्पश्यन्तिनिर्विकारं च संवादपत्रसौधाद्उद्घोषयन्ति, तदात्वं प्रभातयानादवतीर्यपुरोडाशान् क्रीणासि। ततः परंमद्भाग्यधेयानीव फलानि क्रीत्वारिक्षायानेनागच्छसि।।वटवृक्ष आकाशं वदति -...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कर्णावती। अखिलभारतीय साहित्य परिषदः कर्णावतीशाखायाः पक्षतः राष्ट्रीय हिन्दीसप्ताह-पालनावसरे सप्तदिवसात्मकः पाठ्यक्रमः आयोज्यते। चतुर्थे दिवसे हिन्दीभाषायाः भूत-वर्त्तमान-भविष्यत् इति सार्वकालिकमहत्वोपरि...

हिन्दूनामेकता नास्ति धर्मे भक्तिर्न विद्यते।मिलति सुविधा यत्र तत्र यान्ति निजेच्छया।।ईश्वरे नास्ति विश्वासो नापि मन्त्रे न मन्दिरे।पुराणे निगमे नैव धर्मशास्त्रे न...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!