August 13, 2022

विशेषः लेखम् / Spe. Article

(प्रेषकः डो. धनंजय भंजः)तिरुपति। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपतिनगरे केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे राष्ट्रीय सेवायोजना इत्यस्याः स्थापनादिनस्य समारोहः आयोजितः। विद्यापीठपरिसरे सप्तशाखानां विकाससेवाकार्येण मानवजातेः विकासः, राष्ट्रस्य निर्माणं...

(गताङ्केन शेषम्)कुण्डलीञ्च कुण्डलिनी: बोधायेते हि सर्वदा ।सुधाश्यामालवामात्रा नित्यं गृह्णन्तु वै नरा: ।।भूतप्रेतपिशाचाद्या लसन्ती चायमामृतं ।यदि चायं मिलेदस्मान् बन्धनाद्धि विमुच्यताम् ।।जयतु...

1 min read

(गताङ्केन शेषम्) सखायः, यदि भवन्तः एतादृग्-प्रयासेषु संलग्नं कमपि जनं जानन्ति, एतादृशी काचिदपि सूचना भवतां पार्श्वे अस्ति चेत्, कृपया #CelebratingSanskrit- इति-पुटेनसाकं...

1 min read

(प्रेषकः डॉ. धनंजय भंजः)मुंगेर। बिहारस्य मुंगेरप्रान्तस्थे आर.डी.एंड डीजे महाविद्यालये संस्कृतविभागस्य तत्वावधाने प्रचलितायां विशिष्टव्याख्यानमालायाः 30 तमोपस्थापनं वैदिकं ब्राह्मणग्रन्थानां परिशीलनमाधृत्य गतसंध्यायां समायोजितम्।...

1 min read

उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्-लखनऊ-द्वारा 2021-तमवर्षस्य अगस्तमासस्य 20-तमे दिनाङ्के संस्कृतसप्ताहावसरे विंशतिदिवसीयाय ( प्रतिदिनं यावत् घण्टात्मककालाय ) प्रथमस्तरीय-संस्कृतभाषाशिक्षणस्य द्वितीयचक्राय 5329 पञ्जीकृतवद्भ्यः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य 36 संस्कृतभाषाप्रशिक्षकैः 44...

1 min read

(गताङ्केन शेषम्)सखायः, अस्माकं देशे संस्कृतविषये प्रोक्तमस्ति –अमृतं संस्कृतं मित्र! सरसं सरलं वचः |एकतामूलकं राष्ट्रे, ज्ञान-विज्ञान-पोषकम् ||अर्थात्, अस्मदीया संस्कृतभाषा सरसापि, सरलापि...

जगति यत्किमपि सञ्जायते, तत्सर्वं भगवदिच्छया हि सम्भवति ; तस्य भगवतः इच्छया विना तु एकं वृक्षपत्रमपि न कम्पेत कदाचिदपि । एतदपि...

1 min read

(प्रेषकः डॉ. धनंजय भंजः)भद्रक। लोकभाषाप्रचारसमितेः संस्कृतभाषा-संभाषण-विभागस्य पक्षतः रविवासरीयः स्नेहमेलन-कार्यक्रमः समायोजितः। आदौ संगीता मिश्रः संकल्पमन्त्रं पाठितवती, मनोरमा मल्लिका तु संस्कृतगीतेन वातावरणं...

1 min read

(प्रेषकः डॉ. धनंजय भंजः)देहली। निरन्तरं भारतीयसंस्कृतेः संवर्धने, प्रचारे च नियोजितं संस्कृतशिक्षकसंघम् इत्यस्य संगठनस्य स्थापनादिने विशेषशिक्षकसम्मानसमारोहस्यायोजनं अभूत्। अनेन सह विविधप्रतियोगितानां विजयी...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!