August 13, 2022

राष्ट्रीय / National

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकायाः विदेशभ्रमणं समाप्य प्रत्यागतः। रविवासरीये क्रमबद्धे मनोगते मोदी राष्ट्रस्य कृतेसंबोधितवान्। भारतीयप्राचीनपरिधानं खादी, स्वतंत्रता...

1 min read

(प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:)नवदिल्ली। राष्ट्रे अष्टादशोपरिवयस्केषु १८% जनाः कोविड्वाक्सिनस्य मात्राद्वयमपि स्वीकृतवन्त इति ऐ सि एम् आर् संस्थायाः निदेशकः बलराम भार्गवः अब्रवीत्।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पुणे। महाराष्ट्रस्य संस्कारपूर्णे पुण्यपत्तने 14 वर्षीया जनैका कन्या त्रिचक्रिकाचालकानां बर्बरतायाः दृष्टान्तं बभूव। पुणेरेलस्थानकात् रिक्ताचालकेन अपहृता कन्या समयान्तरे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। सक्रिय राजनीतौ प्रत्यागमनाय पदत्यागप्रसंगः न केवलं उत्तराखण्डराज्ये अभूत्। अस्मात् प्राग तु केचन राज्यपालाः क्षमतालुब्धाः सन्तः सक्रियराजनीतौ...

1 min read

(प्रेषक: - आचार्य-राजमंगल:)नवदिल्ली। त्रयोदशतम ब्रिक्स् उच्चशिखरसम्मेलने भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अध्यक्षः भविष्यति। गुरुवासरे अन्तर्जालद्वारा एव मेलनम् भविष्यति। अफ्गानिस्थानस्थस्य वातावरणानि प्रमुखचर्चाविषयाणि भविष्यन्ति...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)दमोह। मध्यप्रदेशस्य दमोहजिलायां कोमलमतिकन्यकानां कृते अभिशापकालः मौसमऋतुः। अत्र अन्धविश्वासः अपकर्म च भवतः जिलायाः आदिवासीबनियाग्रामे प्राचीना परम्परा इयं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। राष्ट्रीयशिक्षानीतौ पारम्परिकपद्धतिः कथं सुनियोजनीया इति प्रसंगोपरि शिक्षकदिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिक्षकपर्व इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। नवदेहल्यां विभिन्नपरियोजनानां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। भारतीयविशालतमस्य आभ्यन्तरीणसुरक्षाबलस्य सीमासुरक्षाबलम् इत्यस्य मुख्यमहानिदेशकरुपेण वरिष्ठः प्रशासकः पंकजकुमार सिंहः मनोनीतः। राजस्थानस्य 1988 तमवर्षस्य प्रशासकैः संप्रति भारतीयसीमायां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेशे राज्यकक्षायां वार्षिक शिक्षक सम्मानवितरणं भवेत्। सितम्बरस्य पंचमदिवसे प्रदेशे 75 मण्डलेषु समकालेनैव आयोजनाय चर्चा भवति। शिक्षकमहासंघस्य,...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!