February 6, 2023

पश्चिम बङ्गाल / W. Bangal

1 min read

(वार्ताहरः-अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। पितुः शरीरः सम्यक् नास्ति,दरिद्रपरिवारे अधुना आशा केवलं सा।सा अस्मिन् वर्षे माध्यमिकपरीक्षा दास्यति। तर्हि अपि सा गृहे भ्रातृ-भगिणीनां मध्ये...

1 min read

(विश्वस्यवृत्तान्तः सूरतम्)गतदिवसे प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना पश्चिमबंगप्रान्तस्य मुख्यमन्त्रिणा ममता-बनर्जी-महोदयया सह दूरभाषेण वार्ता कृता। वार्तायां प्रधानमन्त्रिणा अतिवृष्टे: कारणात् उत्पन्ना-जलप्लावनस्य स्थिते: विषये ज्ञातम् तथा...

1 min read

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - जुलाईमासस्य विंशतिदिवसे पश्चिमवङ्गस्य दशकक्षपरीक्षायाः फलप्रकाशम् अभवत्।करोनापरिस्थितिं स्वीकृत्य एतस्मिन् वर्षे दशकक्षायाः परीक्षानिरस्तिकरणस्य आदेशम् अयच्छत् राज्य माध्यमिक शिक्षा...

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - सोमवासरे पश्चिमवङ्गस्य वर्धमानजिलायाः धात्रीगामेतिस्थाने रथयात्रा अभवत् करोनाविधिस्वीकृत्य।सोमवासरतः आगामी मङ्गलवासरपर्यन्तः तत्र वहुविधानुष्ठानानि चलन्ति।हरिकथाप्रचाराय इसकनेति संस्थया एषा रथयात्रानुष्ठानं...

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - अन्तर्जालीयमाध्यमेन अष्टशतरूप्यकानां एकं वस्त्रं क्रयपश्चात् पुनः प्रत्यर्पयतिकाले पञ्चशताधिकषष्टिरूप्यकानि कोषागारात् लुप्तः अभवन्।तदा या वस्त्रक्रयं अकरोत् सा अन्तर्जालीयपण्यसंस्थया...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कलकाता, (०८.०७.२०२१) समग्रविश्वस्य ऐक्यतासंरक्षणे संस्कृतं गुरुत्वपूर्णं भूमिकाम् आवहति। अद्यारभ्य सहस्र-सहस्र वर्षेभ्यः प्राक् संस्कृतं समग्र-विश्वस्य कृते तस्य मर्मवाणी...

1 min read

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः- “ताम्रलिप्तः जनकल्यानः” इति संगठनस्य सभापतिपदतः अपसारितः अभवत् भाजपादलस्य विधायकः शुभेन्दुः अधिकारिः। नवसभापतिपदे अधुना पश्चिमवङ्गस्य भाजपादलस्य मन्त्री सौमेनमहापात्रः...

1 min read

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - उडिशोपकूले अन्धप्रेदेशोपकूले च निम्नचापः आविर्भूतः अभवत्। एतेन पश्चिम बङ्गाल राज्यस्य काः चित् जिलासु वृष्टिसम्भावना अस्ति।राज्य वायुविभागतः...

(प्रेषकः - अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - करोनामहामार्याः द्वितीयपर्यायपरं पुनः आगामीसोमवासरतः मेट्रोयानं चलिष्यति कलिकातायां।तु करोनापरिस्थितिपरं पूर्वाधिकानि मेट्रोयानानि चलिष्यन्ति।जुलाई मासस्य द्वादशदिवसे चतुर्धिकशतसंख्यकानि मेट्रोयानानि...

(प्रेषकः अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः - अधुना समग्रभारतवर्षे अनितैलमूल्यं अत्याधिकम्।यत् तैलम् एकदा षष्टिरूप्यकानि आसन् तत् अधुना वर्धित्वा शतरूप्यकानि भवन्ति।एतेन सर्वे अधुना सङ्कटग्रस्ताः।तु...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!