August 13, 2022

वित्त-व्यापार / Business

 इदानीं साम्प्रतं यावत् प्रवर्तमाने वर्षे अस्माकं देशस्य प्रतिभूति विपणीनां क्षेत्रं निखिलमपि प्रपञ्चे कुबेरवत् भद्रातां साम्पत्यायां निर्मातृ रूपेण विद्यते। विगतवर्षस्य...

 प्रवर्तमानीय वर्षस्य अन्तिमे चरणे फ्लिपकार्ट समवायस्य वित्तीय व्यवहाराः $त्रयोविंशत्याब्जमितं भवेत् इति आशास्महे। रिलायन्स कॅपिटलेन पुरस्कृत्य व्याजलाभदरसंरचनाबद्धपत्राणां आधारितं सार्धषट्खर्वमितधननिवेशं भारतीय...

 अॅमेझोन फ्युचर रिटलं रिलायन्स समूहस्य न्यायप्रविष्ट अधिकारान् प्राप्तिं सम्बन्धितं प्रकरणे एकमासान्तं पर्यन्तं न्यायिक खंडपीठाय, भारतीय प्रतिभूति वा विनिमय आयोगाय,...

 वित्तीयकोषागारेभ्यः ऋणभाराशोधनपरायेण $चतुराब्जमितधनं बायडेन्सेन स्वीकरणाय प्रयतते। विपणीतः लिप चत्वर्याब्जमितं तद्वत् कॉलेज डेखो द्वाब्जमितधनं आव्हयेत्। केन्द्रीय मुख्य सुरक्षा परिषदेन भूदलस्य...

 तरंगलहरिवर्णालिपंक्तियाः प्रभागानां उपयुज्य व्यवहारानां उद्भूतं जनितं संकलितं राजस्व प्राप्तिं सम्बन्धितं पूर्वोपायोपकल्पितविधानं अनुसृत्य शुल्कं दातव्यं दूरसंचार विभागेन चतुर्वर्षत्माक विलम्बेन प्रेषणाय...

 प्रगृहितचिन्हितपादमार्गलेखांकक्षमता सन्धार्यार्थं पुनरभियन्त्रितं पुनर्नियोजितं पुनर्संरचना निर्माणाय तन्त्रशास्त्रांशाधारित सामाजिक संचारमाध्यमेषु उपयुज्य विशिष्टकारकसंविधानयन्त्रांश समाहार मञ्चेभ्यः केन्द्रीय सर्वकारेण आदिशत्। सांकेतिक संहिता माहिती...

 अफगानीस्थान प्रान्ते विद्धंसकारि नागरान्तर्यूद्धं प्रवर्तते इति अभिमतं अमेरिकादेशस्य विश्लेषकाः अब्रवीत। जे जे सह वितरकानां समूहेन $षड्विंशत्याब्जमितं आफूकशोषणसमं उपविषं निर्माणाय...

 सप्तषष्ठ्याब्जमितधनं व्ययिकृत्य एच्डिएफ्सि लाईफ समवायेन एक्साइड लाईफ समवायोपरि स्वाधिष्ठानं भजते। एच्डिएफ्सि बॅंकः स्वस्य इदानीतन कार्यान्वयन परायणं व्यापादितस्य अपेक्षया द्विवारं...

 यन्त्रतन्त्रशास्त्राधारित न्यायिक सन्निहितं सन्निपातं माहिती ज्ञानसंग्रहणं समाकलनसंयुज्यकर्त्री रूपेणैव अर्थव्यवस्थायूथ अन्तर्जालमाध्यमे अष्टाः बृहत्तमाः महन्तमाः धनकोषागाराः प्रवेश्य नूतनः उद्यमः आरभ्यते। वैश्विक...

 स्वस्य स्प्र्न्गं उत् हरितसौर्यविद्युतं निर्माणं सज्जिकरणं विशिष्टकारकसंविधानयन्त्रांश समाहार मञ्चं $पादोनत्रयाब्जमितधनार्थ लाभान्वयने बॅंक ऑफ अमेरिका अॅक्टिस समवायाय प्रबंधक रूपेण सहायतां...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!