August 13, 2022

उत्तरप्रदेशः

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन संपृक्ताः देशस्य विदेशस्य च छात्राः केवलं संस्कृतं वक्तुं जानन्ति अपि च संस्कृतेन प्रशासनिकसेवायाः...

प्रेषक: - प्रह्लाद:उत्तरप्रदेशसर्वकारेण 'बेसिक'शिक्षापरिषदि शिक्षकेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्रादपि अधिकपदेषु पूर्त्याः घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारेण ट्विटरमाध्यमेन सूचना एषा दत्ता। तत्रैव परीक्षानियामकप्राधिकारिणा अध्यापकपरीक्षापात्रतापरीक्षायाः कृते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। कोरोणाकाले शर्करगाराणां सञ्चालनेन सह प्रदेशसर्वकारेण इक्षुकृषकेभ्यः समये परिशोधनं कृत्वा तेभ्यः महती सहायता प्रदत्ता । प्रदेशसर्वकारानुसारं 2020-21तमे...

1 min read

उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्-लखनऊ-द्वारा 2021-तमवर्षस्य अगस्तमासस्य 20-तमे दिनाङ्के संस्कृतसप्ताहावसरे विंशतिदिवसीयाय ( प्रतिदिनं यावत् घण्टात्मककालाय ) प्रथमस्तरीय-संस्कृतभाषाशिक्षणस्य द्वितीयचक्राय 5329 पञ्जीकृतवद्भ्यः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य 36 संस्कृतभाषाप्रशिक्षकैः 44...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। बनारसहिन्दूविश्वविद्यालयेन हिन्दीभाषायाम् अपि अभियांत्रिकीं पाठयिष्यते । नूतनसत्रारभ्य विश्वविद्यालयेन अभियांत्रिकीछात्रेभ्यः हिन्दीभाषायां अध्ययनस्य विकल्पः उपलब्ध्यते । एतन्निमित्तं सज्जता...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। क्रीडावर्धने संलग्नेन राज्यसर्वकारेण प्रदेशस्य क्रीडास्थलानां परिवर्तनेन सह तत्रत्यां सुन्दरतां वर्धयितुं संरक्षणाय च अनेकाः व्यवस्थाः अपि कृताः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशस्य राजकीयौद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानानि अधुना सौर–ऊर्जया प्रकाशिष्यन्ते। सर्वकारेण औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानस्य भवनेषु ऊर्जासंयन्त्राणि स्थाप्यते। अनेन अत्र पठद्भ्यः छात्रेभ्यः निर्बाधापूर्तिः प्राप्तुं...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अलीगढम्। उत्तरप्रदेशे अलीगढमण्डले जाटसमाजस्य युगान्तकारी प्रवाहपुरूषस्य राजा महेन्द्र प्रताप सिंहस्य स्मृत्यर्थे नवीन विश्वविद्यालयः स्थापितः भवेत्। अस्य मासस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। प्रदेशवासिभ्यः समुचिताचिकित्सा-सुविधायै प्रतिबद्धेन योगिसर्वकारेण स्वकीयेषु गतसार्ध-चतुर्वर्षाणां कार्यकाले आवश्यकपरिजनेभ्यः साक्षात् लाभः प्रदत्तः। कोरोणासङ्क्रमणे नियन्त्रणं स्थाप्यमानेन सर्वकारेण उत्तरप्रदेशे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन यदारभ्य प्रदेशस्य दायित्वं स्वीकृतं तदारभ्य अधुनापर्यन्तं तेन भाषायाः उत्थाने कार्यं कृतम् । येन...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!