December 5, 2022

हिमाचलप्रदेशः

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेश:। दिनाङ्क: २८ अगस्त २०२१ त: आरभ्यमानं वर्तन्ते त्रयदिवसात्मक महामृत्युञ्जयनामध्येयं अनुष्ठानं सिल्ग ग्रामे। ग्रामोऽयं विद्यते हिमाचलप्रदेशस्थ: छोटी काशी मण्ड्याम्।...

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश: डाभी)हमीरपुर-हिमाचलप्रदेश:। भाषा एवं संस्कृतिविभाग- हमीरपुरद्वारा यशपाल- साहित्य- प्रतिष्ठानम् नादौन इत्यत्र संस्कृतसप्ताहस्य समापनावसरे समायोजिते राज्यस्तरीये परिसम्वादकार्यक्रमे विहितम्। गीतस्य...

1 min read

(प्रेषक: - शिवा शर्मा)सोलन-हिमाचलप्रदेश:। हिमाचल शास्त्रीकमीशन व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्रमिति संस्कृतपुस्तकस्य विमोचनम् सोलननगरे हिमाचल-संस्कृत-अकादमी-द्वारा आयोजितं संस्कृत-विद्वत्सम्मेलमित्याख्ये कार्यक्रमे अभवत्। पुस्तकस्य लेखक: संस्कृतशिक्षक:...

(वार्ताप्रभारी वत्स देशराज शर्मा)हिमाचलप्रदेशः। हिमाचलप्रदेशस्य पूर्णराज्यस्य स्वर्णजयन्त्युपलक्ष्ये हिमाचलराज्यसर्वकारोऽक्टूबरमासस्य दिनाङ्कद्वये स्वर्णिम हिमाचलरथयात्रायोजनङ्करिष्यति। एतस्मिन्नेवसन्दर्भे मुख्यमन्त्रीश्रीजयरामठाकुरमहोदयस्याध्यक्षतायामुच्चस्तरीयसमितेःसंगोष्ठीभूतम्।

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। दिनाङ्क: १७ अगस्त २०२१ त: आरभ्यमानं वर्तन्ते द्वे दिवसीय शिवशिवानामध्येयं अनुष्ठानं हिमाचलप्रदेशस्य छोटीकाशी मण्ड्यां स्थितः कानकाग्रामे अस्य यज्ञस्य...

1 min read

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। हिमाचलप्रदेशे सरकाघाट-नगरे प्राचीन-शिवमन्दिरे नवदिवसीया रामकथाया: ह्यः सम्पूर्ति: सञ्जाता।कथाव्यासेन डॉ अभिषेकशर्मणा निगदितं यत् रामकथा-श्रवणमात्रेण जीव: भवबन्धनात् मुक्तो भवति तथाश्च...

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। चान्द्रिवेलायां दिनाङ्क: ११ अगस्त २०२१ हिमाचलप्रदेशे छोटीकाशी मण्ड्यां स्थितः गणग्रामे समायोजिते महामृत्युञ्जयनामधेयं महायज्ञस्य पूर्णाहुतिः वर्तते। अस्य महायज्ञस्य मुख्य...

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। कांग्रेसदलस्य विधायकविक्रमादित्येन कथितं यत् प्रदेशे क्षत्रियसमुदायस्य बहुसंख्यकजनानाम् चेयं याचना वर्तते। प्रत्युत्तरे मुख्यमन्त्रिणा जयरामठाकुरेण कथितंयत् भारतदेशे केवलं द्वयो: राज्ययो:...

1 min read

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। हिमाचल-प्रदेशस्य मौसम-विभागेन अद्य त्रयाणां दिवसानां "येलो-अलर्ट" इति घोषितम्। प्रदेशस्य मौसम-विज्ञान-केन्द्र-शिमला-विभागानुसारेण अगस्त मासस्यद्वादश (12) दिनाङ्कतः चतुर्दश(14) दिनाङ्क-पर्यन्तं समतल एवं...

(वार्ताहरः वत्सदेशराजशर्मा)हिमाचलप्रदेशः। श्रावणमासस्य शुभ वेलायां सर्वत्र एव भगवतः शंकरस्य स्तवनं भवति एव तस्मिन् एव क्रमे हिमाचलप्रदेशे छोटी काशी मण्ड्यां स्थितः...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!