August 13, 2022

प्रादेशिक / State

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। सूरतनगरस्य सगर्भामहिलानां कृते, नवजातशिशूनां तथा किशोराणां स्वास्थ्यवर्धनाय पोषकतत्व वितरणाभियानं समायोजितम्। कुपोषणजन्यबालानां करुण निधनं न भवेत् तदुपरि सर्वभारतीयस्तरे...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। आगामिनि दिपावलीपर्वणि सूरतनगरस्य विमानस्थानकात् यात्रीसंख्यायां वृद्धिः भविष्यतीति विचार्य यात्राशुल्कं द्विगुणितं भविष्यति। विशेषोत्सवकाले सामान्यतः यात्रीणां कृते अतिरिक्तधनव्ययस्य प्रभावः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन संपृक्ताः देशस्य विदेशस्य च छात्राः केवलं संस्कृतं वक्तुं जानन्ति अपि च संस्कृतेन प्रशासनिकसेवायाः...

प्रेषक: - प्रह्लाद:उत्तरप्रदेशसर्वकारेण 'बेसिक'शिक्षापरिषदि शिक्षकेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्रादपि अधिकपदेषु पूर्त्याः घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारेण ट्विटरमाध्यमेन सूचना एषा दत्ता। तत्रैव परीक्षानियामकप्राधिकारिणा अध्यापकपरीक्षापात्रतापरीक्षायाः कृते...

1 min read

केशोदनगरम् । प्राप्तवार्तानुसारं जूनागढ़ जनपदस्य केशोदनगरे गतदिवसे सर्वकारीय श्री एल के विद्यालये गुजरात माध्यमिक-उच्चमाध्यमिकश्च शिक्षणबॉर्ड इत्यस्य निर्वाचनं सुसंपन्नम्।

1 min read

(वार्ताहरः-अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। पितुः शरीरः सम्यक् नास्ति,दरिद्रपरिवारे अधुना आशा केवलं सा।सा अस्मिन् वर्षे माध्यमिकपरीक्षा दास्यति। तर्हि अपि सा गृहे भ्रातृ-भगिणीनां मध्ये...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पटना। सीबीएसई-परिचालितानां विद्यालयानां द्वादशकक्षायाः लक्षाधिकानां छात्राणां कृते पुनः समस्या। दीर्घसमयात् वार्षिकपरीक्षायाः परिणामाः प्रकाशिताः तथापि केन्द्रीय-शिक्षामण्डलेन छात्राणां प्राप्तगुणपत्राणां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)डभोई। डभोई नगरस्य पशुसंरक्षणालये गतदिने 13-09-2021 दिनाङ्के सोमवासरे 300 गावानां कृते गो-ग्रास प्रदानं तथैव निर्धन बालकेभ्यः सुस्वादु...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। अगस्तमासात् उकाईजलाशयस्य दयनीया दशा राज्यप्रशासनस्य कृते महती चिन्तायाः कारणमासीत् परन्तु सितम्बरमासे महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशयोः नियमितवृष्टिपातेन जलाशये जलप्रवेशः पुनः सामान्यरीत्या...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। राजनीतौ अतिरंजितप्रक्रियायां गुजरातस्य भाजपादलस्य नूतनमुख्यमन्त्रीस्थाने पाटीदारनेता भूपेन्द्र पटेलः शपथग्रहणं कृतवान्। अहमदाबादस्य घाटलोडियाविधायकः 17 तमः मुख्यमन्त्री अभूत्।...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!